Ansökan internat

Ansökan om internatboende

 • På Bergas internat finns ca 100 sängplatser. I första hand vill vi kunna erbjuda de som bor långt bort eller har mycket krånglig resväg ett rum. Att vara inackorderad innebär att du bor på skolan måndag förmiddag till fredag eftermiddag.I inackorderingsavgiften ingår hyra av rum samt frukost, middag och kvällsfika. Det går inte att avsäga sig något av målen. I hyran ingår även WiFi. Du behöver ta med dig; kudde, täcke, sängkläder, överkast, hygienartiklar, handduk, hänglås till garderoben (i delat rum), väckarklocka och andra personliga saker du inte vill vara utan. Du betalar månadshyra i förskott, enligt nedan:

  Litet rum, paviljong nr 2 och 4: 2 700 kr/mån
  Delat rum, gamla elevhemmet: 2 800 kr/mån
  Enkelrum, nya/gamla elevhem, paviljong 2 och 4: 3 200 kr/mån
  Enkelrum, paviljong nr 5 - 11: 3 300 kr/mån

  Som inackorderad elev har du möjlighet att söka inackorderingstillägg hos din hemkommun. Ring dem och be att få en ansökan hemsänd till dig. Tillägget varierar men brukar vara ca 1 400 kr/mån.
  _______________________________________________________________________________________________________________________________


  Inackorderingsavtal Ett inackorderingsavtal kommer att upprättas som betalningsansvarig undertecknar. Detta hyresavtal avser internatboende under läsåret 2016/2017. Avtalet upphör automatiskt vid läsårets slut, 2017. Avtalet gäller endast under den tid eleven är inskriven på Berga naturbruksgymnasium. Om eleven slutar sin utbildning, oavsett anledning, upphör hyresavtalet automatiskt samma dag. Boende på internatet förbinder sig att följa skolans regler samt de villkor som framgår nedan.

  Hyrans beräkning – OBS! Nya regler när internatet ej nyttjas


  I hyran ingår boende (värme, el, och vatten) i möblerat rum samt frukost, middag och kvällsfika. Det går inte att avsäga sig något av målen. WiFi ingår i hyran.

   

  Under terminen görs inga avdrag för APL, lov eller annat. Hyran är beräknad för att inkludera dessa. Vid längre sjukfrånvaro > 1 vecka, kan reduktions sökas hos Rektor.

   

  Betalning Hyran betalas i förskott den sista i varje månad för nästkommande månad. T ex betalas hyran för september senast den sista augusti. Hyran förfaller även om faktura, avi eller annan påminnelse inte skickats ut.

  Förtida uppsägning ​​Avtal kan sägas upp av betalningsansvarig minst en månad före nästa månadsskifte. ​T ex före den sista januari för utflyttning senast den 1 mars. Skolan kan avsluta avtal med omedelbar verkan om skolan anser att elev bryter mot skolans och/eller internatets regler.

 • Av miljöskäl fakturerar vi alla genom att skicka faktura via mail, som PDF.
 • Internatregler

  1. Eleven ska visa hänsyn och inte störa de som vill studera eller vila. Det ska vara lugnt på elevhem efter kl. 22.00.
  2. Besök av utomstående får endast ske måndag till torsdag mellan kl. 18.00 - 22.00. Detta gäller dock inte när skolan har någon särskild aktivitet. Elev som tar emot besök av utomstående ansvarar för deras uppträdande.
  3. Eleven är skyldig att hålla god ordning, städa och vårda ditt rum. Rumsbesiktning sker med jämna mellanrum.
  4. Var aktsam om Bergas egendom. Eleven är ersättningsskyldig för skada som uppkommit genom vårdslöshet eller slarv. Betalningsansvarig måste ha en egen hemförsäkring. Skolan ersätter inte förlorad egendom.
  5. Det är förbjudet att skräpa ned på skolans område. Sopor ska sorteras och kastas enligt föreskrifter.
  6. Det råder totalt rökförbud inom skolans område och internat.
  7. Det är förbjudet att använda, förvara, inneha eller vara påverkad av alla former av berusningsmedel eller andra droger inom skolans område och internat. Detta gäller även om eleven är myndig. Skolans personal äger rätt att beslagta allt som är otillåtet.
  8. Djur är inte tillåtna på internatet.
  9. All frånvaro ska anmälas via SchoolSoft senast kl. 08.30 för att hinna registreras och undvika utskick om oanmäld frånvaro till vårdnadshavare. Ej anmäld frånvaro kan komma att rapporteras till CSN som kan besluta om reducering av studiestöd. Om du blir sjuk måste du åka hem omgående.
  10. Skolans personal har utan förvarning rätt att tillträda rummen för rumsbesiktningar och för att kunna utföra nödvändiga reparations- och underhållsarbeten.
  11. Internatboendet kräver att du tar personligt ansvar för din hälsa och ditt välbefinnande. Om det enligt skolans bedömning inte fungerar, sägs boendet upp med omedelbar verkan.
  12. Material som kan uppfattas som kränkande och/eller provocerande får inte förkomma på skolans område.
  13. Skolans personal har alltid tolkningsföreträde.