Ansökan internatplats

Anmälan:

Ansökan om internatboende

 • Av miljöskäl fakturerar vi alla genom att skicka faktura via mail, som PDF.
 • Internatregler

  1. Eleven ska visa hänsyn och inte störa de som vill studera eller vila. Det ska vara lugnt på elevhem efter kl. 22.00.
  2. Besök av utomstående får endast ske måndag till torsdag efter skoltid. Besökaren måste lämna skolområdet senast kl 22.00. Elev som tar emot besök ansvarar för besökarens uppträdande.
  3. Eleven är skyldig att hålla god ordning, städa och vårda sitt rum och tillsammans hålla god ordning och rent i gemensamma utrymmen. Rumsbesiktning sker med jämna mellanrum. Skador eller klotter ersätts ekonomiskt.
  4. Eleven förbinder sig att vara aktsam om Bergas egendom. Eleven är ersättningsskyldig för skador som uppkommit i rummet. Betalningsansvarig måste ha en egen hemförsäkring. Skolan ersätter inte förlorad egendom.
  5. Nedskräpning är förbjudet på skolans område och internat.
  6. Det råder totalt rökförbud inom skolans område och internat.
  7. Det är förbjudet att använda, förvara, inneha eller vara påverkad av alla former av berusningsmedel eller droger inom skolans område och internat. Detta gäller även om eleven är myndig. Skolans personal äger rätt att beslagta allt som är otillåtet. Skolan polisanmäler alla former av innehav och bruk av droger.
  8. Djur är inte tillåtna på internatet.
  9. Skolans personal har utan förvarning rätt att tillträda rummen för rumsbesiktningar och för att kunna utföra nödvändiga reparations- och underhållsarbeten.
  10. Det är inte tillåtet att medtaga eller framföra fordon till eller på skolans område eller internat som denne inte har behörighet att framföra.
  11. Material som kan uppfattas som kränkande och/eller provocerande får inte förkomma på skolans område.
  12. Internatet är stäng på helger och lov. Eleven kommer på måndag morgon och lämnar internatet på fredag eftermiddag efter skolan.
  13. All frånvaro ska anmälas via SchoolSoft senast kl. 08.30 för att hinna registreras och undvika utskick om oanmäld frånvaro till vårdnadshavare. Ej anmäld frånvaro kan komma att rapporteras till CSN som kan besluta om förlorat studiestöd.
  14. Elev som är sjuk- eller frånvaroanmäld måste omgående åka hem.
  15. Internatboendet kräver att eleven tar personligt ansvar för sin hälsa och välbefinnande. Om det enligt skolans bedömning inte fungerar sägs boendet upp med omedelbar verka.
  16. Om eleven bryter mot internatregler kan kontraktet under en tid sägas upp eller helt avslutas.
  17. Internatavgiften utgår under hela läsåret, utan avdrag för lov, praktik och APL.
  18. Alla elever ska källsortera i sina boenden och slänga avfallet i rätt behållare bakom matsalen.
  19. Skolans personal har alltid tolkningsföreträde.