Vanliga frågor om lantbruksutbildningen

Svar: Du genomför ett gymnasiearbete i slutet av utbildningen, då du med utgångpunkt från valda kurser väljer en utgång. Utgången kan t ex vara djurskötare (inom en viss produktionsgren), traktor-/maskinförare inom växtodlingen, maskinskötare/maskinreparatör lantbruksmaskiner, naturvård/småskaligt skogsbruk. F. n finns det gott om arbete inom djurskötsel (lantbruksdjur), maskinförare (lantbruk), skogsmaskinförare samt lantarbetare och skogsarbetare.

Har du valt att gå yrkesförberedande utbildning kan du läsa vidare på yrkeshögskolan till t ex driftledare, agrotekniker eller gårdsmästare. Har du valt studieförberedande utbildning kan du t ex läsa vidare på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) till agronom eller lantmästare.

Svar: APL förläggs på företag utanför skolan, i hela landet. Skolan har ansvar att skaffa fram lämpliga APL-platser till eleverna. Du kan också själv komma med förslag på företag. Skolan kan då ta kontakt med detta och försäkra sig om att platsen är lämplig. Det finns också möjlighet att genomföra APL utomlands, men det är förknippat med en del kostnader.

Under APL deltar du i det arbete som genomförs på företaget, t ex utfodring, utgödsling, mjölkning, djurhantering, maskinvård, transportkörning, harvning, plöjning etc. Det är viktigt att du under APL-perioden håller de arbetstider som gäller, liksom att du följer de säkerhets- och miljöföreskrifter som gäller. Du kan ibland få med dig uppgifter från skolan, som ska lösas under APL-perioden.

På APL-platsen ska finnas en handledare (ägare eller anställd på företaget), som fungerar som stöd. Handledaren ska också lämna ett omdöme som kommer att ingå i betygssättningen i de kurser där APL ingår.

 

Svar: Under utbildning ingår 15 veckor APL. Dessutom genomförs en hel del moment praktiskt på skoljordbruket. I inriktningskurserna, som t ex lantbruksdjur 1& 2, växtodling 1 & 2, lantbruksmaskiner 1 & 2 är ca 50% praktik (inkl APL) och 50% teori. De s k teoridelarna i dessa kurser är mycket viktiga för att du ska förstå vad du gör och varför, att du ser samband och kan dra slutsatser i det praktiska arbetet. Det handlar alltså inte bara om att ”göra”.

Att vara verksam inom dagens lantbruk kräver stor biologisk kunskap (= grunden för brukande av naturen), stor teknisk kunskap (den tekniska och digital utvecklingen inom lantbruket går nu mycket snabbt) och stor ekonomisk kunskap (inte minst om du siktar på att bli egenföretagare).

I de programgemensamma kurserna, Biologi 1, Naturbruk och Entreprenörskap måste du ha minst betyg E i för att få ut din yrkesexamen. Naturbruksprogrammet kan många gånger vara minst lika krävande som det naturvetenskapliga programmet, men på ett annat sätt. Här måste du både klara av den praktiska delen OCH dessutom studera.

Svar: Vi har provat det men det passade inte oss. Vi tycker det är bättre med våra alternativ:


  • Informationsträff med rundvandring på Berga

  • Information och Prova-på (ridning, trav eller lantbruk)

  • Skugga en elev för en dag

Svar: Det finns studieplaner för varje elev. Matriser och omdömen redovisas en gång per termin i samband med utvecklingssamtalen.

Svar: I stort sett all undervisning genomförs med lärare eller instruktörer

Svar: Varje elev kommer att ha en egen dator som ska användas i undervisningen. Vi har WIFI på hela skolan.

Svar: Vi har klassråd med jämna mellanrum. Två gånger per termin har vi Bergaråd (elevråd). Dessutom försöker lärare och instruktörer arbeta på ett varierat sätt så att elever får prova att visa kunskaper på olika sätt.

Svar: Skoldagen börjar kl 08.40 och slutar 15.50. Måndagar börjar man dock tidigast 09.45. Vi har olika scheman för varje vecka. Gå gärna in på bergagymnasium.se och titta på ett schema.

Svar: Det eleverna är mest nöjda med är den goda gemenskapen.

Svar: Läsåret 2017/2018 har vi ca 140 elever. Vi ökade antalet antagna i årskurs 1 med 100 %.

Svar: Vi har ingen statistik på detta, tyvärr. En siffra för några år sedan visade att mer än 90 % av elever som gått på ett naturbruksprogram (inte bara Berga) antingen jobbade eller pluggade på universitet och högskolor.

I ny statistik ser man att 20-25 % av de som slutfört sin utbildning på naturbruksgymnasier (inte bara Berga) fortsatt studier senast efter 3 år.

Svar: Alla lärare är behöriga och välutbildade. De flesta har lärarlegitimation i flertalet ämnen.

Svar: Vi försöker att hålla en max-gräns på 24 elever per klass

Svar: Vill man ha allmän högskolebehörighet läser man studieförberedande profil (liknande Samhällsprogrammet) och läser då Svenska 2, Svenska 3, Engelska 6 samt Historia 1a2 och Samhällskunskap 1a2. De två senare kurserna gör att man läst lika mycket som Historia 1b och Samhällskunskap 1b. Eftersom vi på naturbruksprogrammet läser flera Biologi-kurser får man behörighet jämställt att man läst Naturkunskap 2 och Biologi 2 om man söker utbildningar som kräver dessa kurser.

Svar: Klassen har en eller två mentorer. Man träffar sin mentor i snitt en gång per månad.

Svar: En vanlig lektion är 55 min, men ibland är det dubbeltimmar. Praktiska övningar är oftast två eller tre lektioner i ett pass.

Svar: Vi använder både digitala läromedel och vanliga böcker.

Svar: Ja, det är många elever som gör det. Schemat läggs för att så långt det går passa med busstiderna till och från Västerhaninge, dit det går pendeltåg.

Svar: På skolan finns det många hästar, grisar och kor.

Svar: På skolan finns det idag 17 traktorer, 2 hjullastare och 2 skördetröskor.

Svar: Du får göra minst 15 veckors praktik, oavsett om du väljer häst- eller lantbruksinriktning.